Versie 1.0 d.d. 14-04-2022

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het Nederlands Incassokantoor”:
 • Het Nederlands Incassokantoor B.V.
  Gevestigd te Elst (GLD)
 1. opdrachtgever”:

de (rechts)persoon die Het Nederlands Incassokantoor verzoekt werkzaamheden te verrichten, ongeacht of de (rechts)persoon dit voor zichzelf of voor een ander verzoekt. Bij “opdrachtgever” wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • tussenpersonen: advocaten, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders;
 • overheden: alle overheids- en semi-overheidsorganen, - organisaties en instellingen;
 • adviseurs: een naar het oordeel van Het Nederlands Incassokantoor rechtskundig adviseur dan wel bedrijven en instellingen met een eigen juridische afdeling; en
 • overige opdrachtgevers: alle opdrachtgevers die niet als tussenpersoon of adviseur worden aangemerkt.

 1. klant”: de (rechts)persoon tegen wie de door de opdrachtgever verzochte handeling is gericht (de debiteur of schuldenaar).


  Algemene bepalingen

Artikel 2 Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:
a.            het incasseren van vorderingen;

 • het verrichten van ambtshandelingen als omschreven in artikel 2, lid 1 Gerechtsdeurwaarderswet;
 • procesvoering;
 • het beoordelen van (juridische) problemen en het geven van advies door onder andere Het Nederlands Incassokantoor;
 • consultancy;
 • debiteurenbeheer;
 • detachering;
 • interim-creditmanagement;
 • ICT;
 • Contact Centrum;
 • Projectmanagement;
 • en alle overige werkzaamheden die door de opdrachtgever worden verlangd en door Het Nederlands Incassokantoor kunnen worden

 
Artikel 3
Afwijkende bedingen

Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor later aangegane rechtsverhoudingen. Als Het Nederlands Incassokantoor één of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden tijdens een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de opdrachtgever hieraan ook geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4 Geen verplichte uitvoering opdracht

Het Nederlands Incassokantoor, meer in het bijzonder één van de aan haar kantoren verbonden gerechtsdeurwaarders, kan – behoudens haar ministerieplicht (artikel 11 Gerechtsdeurwaarderswet) – nooit tot acceptatie van incasso-of andere werkzaamheden worden verplicht.

Acceptatie gebeurt altijd schriftelijk en Het Nederlands Incassokantoor heeft het recht om opdrachten zonder een opgave van haar redenen te weigeren.

Het Nederlands Incassokantoor heeft - behoudens haar ministerieplicht (artikel 11 Gerechtsdeurwaarderswet) – ook na acceptatie het recht om de opdracht terug te geven, als voor de uitvoering hiervan werkzaamheden moeten worden verricht die in strijd zijn met de wet of nadere regelgeving, met verplichtingen die voortvloeien uit certificeringen of keurmerken waaraan Het Nederlands Incassokantoor zich heeft verbonden, met de goede zeden, met de openbare orde, met de redelijkheid en billijkheid, en/of de goede naam van Het Nederlands Incassokantoor kunnen aantasten. Ook kunnen opdrachten worden teruggegeven waarvan de uitvoering er toe kan leiden dat Het Nederlands Incassokantoor in strijd handelt met bepalingen die voortvloeien uit certificeringen of keurmerken waar Het Nederlands Incassokantoor bij is aangesloten. Het Nederlands Incassokantoor is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt door het teruggeven van de opdracht door Het Nederlands Incassokantoor.

Artikel 5 Wijziging algemene voorwaarden

Het Nederlands Incassokantoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden.

Eventuele wijzigingen zijn voor partijen bindend gerekend vanaf de dag dat deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en doen niets af aan de overige bepalingen.

Artikel 6 Battle of forms

De toepasselijkheid van standaardvoorwaarden, die de opdrachtgever hanteert en op enige wijze naar verwijst, wordt door Het Nederlands Incassokantoor uitdrukkelijk afgewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Het Nederlands Incassokantoor zijn aanvaard.

Bij tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van de onderliggende algemene voorwaarden met de bepalingen van de opdracht, gelden deze onderliggende algemene voorwaarden, tenzij en voor zover partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Duur van de overeenkomst

Artikel 7 Duur van de overeenkomst

Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
Partijen mogen de overeenkomst na één jaar schriftelijk beëindigen, met een opzegtermijn van twee maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Het Nederlands Incassokantoor is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd om de haar opgedragen werkzaamheden volgens de bepalingen van de algemene voorwaarden uit te voeren totdat deze volledig zijn voldaan.

Het Nederlands Incassokantoor is gerechtigd om iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, als de opdrachtgever in strijd handelt met één of meer bepalingen van een met Het Nederlands Incassokantoor gesloten overeenkomst en/of de (algemene) voorwaarden niet nakomt.

Einde overeenkomst

Artikel 8 Afwikkeling dossier

Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt Het Nederlands Incassokantoor de aan haar door of namens de opdrachtgever overgedragen bescheiden weer aan de opdrachtgever over.

Het Nederlands Incassokantoor heeft de bevoegdheid om haar verplichting tot afgifte van alle bescheiden op te schorten, totdat de opdrachtgever aan al zijn/haar verplichtingen tegenover Het Nederlands Incassokantoor, in het bijzonder zijn/haar betalingsverplichtingen, heeft voldaan.

Incasso

Artikel 9 Opdracht

Als de opdrachtgever Het Nederlands Incassokantoor opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever Het Nederlands Incassokantoor om in zijn/haar naam alle incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten, die naar het oordeel van Het Nederlands Incassokantoor noodzakelijk en/of nuttig zijn. Tenzij bij de opdracht andere instructies worden gegeven houdt deze machtiging onder meer in:

 • het zowel schriftelijk als elektronisch en telefonisch benaderen van de klant, waaronder het verzenden van de door het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” voorgeschreven aanzegging;
 • het aan de klant binnen de wettelijke kaders in rekening brengen van rente en kosten;
 • het ontvangen van gelden;
 • het treffen van een, gelet op de omstandigheden, redelijke betalingsregeling of andere betalingsoplossing;
 • het (doen) starten van een gerechtelijke procedure;
 • het aanvragen van een faillissement.

Artikel 10 Kostenvoorschot

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 sub b van de Gerechtsdeurwaarderswet en artikel 12 lid 1 van het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag), heeft Het Nederlands Incassokantoor het recht om voor acceptatie van een opdracht of tijdens de uitvoering hiervan een voorschot in rekening te brengen voor door haar te verrichten werkzaamheden of door haar voor te financieren kosten van derden.

Als Het Nederlands Incassokantoor meerdere opdrachten in behandeling heeft voor de opdrachtgever, heeft Het Nederlands Incassokantoor het recht om een positief saldo in een dossier aan te merken als voorschot voor (een) ander(e) (toekomstige) dossier(s), tenzij schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt over tussentijdse afwikkeling.

Het Nederlands Incassokantoor heeft het recht om zonder ingebrekestelling de uitvoering van de opdracht op te schorten, als en zolang de opdrachtgever het voorschot niet heeft voldaan.

Een voorschot wordt bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met de opdrachtgever verrekend. Het Nederlands Incassokantoor heeft ook het recht om tussentijds af te wikkelen.

Het Nederlands Incassokantoor is aan de opdrachtgever geen rente verschuldigd over een voorschot.

Artikel 11 Betaling

Er is sprake van een betaling wanneer de klant (een deel van) de vordering aan Het Nederlands Incassokantoor, rechtstreeks aan de opdrachtgever of aan een derde ten behoeve van de opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijk gesteld een door de klant tegenover de opdrachtgever op zich genomen, en door de opdrachtgever geaccepteerde, tegenprestatie, compensatie van vorderingen of retournering van geleverde goederen.

Iedere betaling strekt eerst in mindering op de door of namens Het Nederlands Incassokantoor gemaakte kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 12 Bemoeiingen opdrachtgever

Als de opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten Het Nederlands Incassokantoor om een betalingsregeling of schikking met de klant treft, van verdere incassobehandeling afziet of Het Nederlands Incassokantoor zonder ingebrekestelling niet bericht, is Het Nederlands Incassokantoor gerechtigd om over de ter incasso overgedragen vordering incassokosten in rekening te brengen alsof de vordering volledig is geïncasseerd.


Artikel 13 Aansprakelijkheid opdrachtgever(s)

Als er meerdere opdrachtgevers zijn, dan zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen.

Er zijn ook meerdere opdrachtgevers als de opdracht wordt verstrekt namens een derde, maar geen machtiging wordt overhandigd. De verstrekker geldt dan net als de derde als opdrachtgever.

De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever(s).

Artikel 14 Inschakeling derden

Als door de opdrachtgever, ongeacht of deze tussenpersoon is, een incasso-opdracht wordt gegeven zonder specifieke opdrachten en/of aanwijzingen, is Het Nederlands Incassokantoor vrij om derden, zoals een advocaat, een slotenmaker, een verhuisbedrijf of een informatieleverancier in te schakelen voor bijvoorbeeld het voeren van gerechtelijke procedures, het openbreken van sloten, het ontruimen van woningen en/of het leveren van informatie. De opdrachtgever is gehouden om de kosten die hier uit voortvloeien, te vergoeden.

Overige modules

Artikel 15 Overige modules

Naast de opdracht tot incasso kent Het Nederlands Incassokantoor losse dienstverleningsmodules, die geen betrekking hebben op het verrichten van ambtelijke werkzaamheden, incassowerkzaamheden of procesvoering, zoals:

 • het beoordelen van (juridische) problemen en het geven van advies door onder andere Het Nederlands Incassokantoor;
 • consultancy;
 • debiteurenbeheer;
 • detachering;
 • interim-creditmanagement;
 • ICT;
 • Contact centrum;
 • Projectmanagement;
 • en alle overige werkzaamheden die door de opdrachtgever worden verlangd en door Het Nederlands Incassokantoor kunnen worden aangeboden.

 

Ook op deze modules zijn dus, tenzij anders overeengekomen, deze algemene voorwaarden van toepassing.

Tarieven

Artikel 16 Reglement tarieven

De tarieven die Het Nederlands Incassokantoor in rekening kan brengen, zijn opgenomen in het “Reglement Tarieven Het Nederlands Incassokantoor”, dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. In deze voorwaarden wordt steeds verwezen naar het meest recente “Reglement Tarieven Het Nederlands Incassokantoor”.

Het “Reglement Tarieven Het Nederlands Incassokantoor” zal op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden gestuurd. Ook is het te raadplegen op de website hetnederlandsincassokantoor.nl.

De tarieven zijn alleen van toepassing op de diensten van Het Nederlands Incassokantoor, die voor de opdrachtgever binnen Nederland worden verleend. Voor diensten die door Het Nederlands Incassokantoor voor de opdrachtgever in het buitenland worden verricht, gelden aparte tarieven die Het Nederlands Incassokantoor op eerste verzoek van de opdrachtgever verstrekt.

Alle tarieven zijn, tenzij en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld, exclusief omzetbelasting.

Het Nederlands Incassokantoor is gerechtigd om haar niet-ambtelijke tarieven op ieder moment te wijzigen. De opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst (tussentijds) beëindigen of de overeenkomst voortzetten volgens de nieuwe tarieven.

De opdrachtgever komt geen recht tot (tussentijdse) beëindiging toe als de wijziging van de tarieven het gevolg is van een overheidsmaatregel of regelgeving van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Zo kunnen de kosten van toezicht, die de beroepsorganisatie bij Het Nederlands Incassokantoor in rekening brengt, stijgen. Het staat Het Nederlands Incassokantoor vrij deze kosten één op één door te belasten aan haar opdrachtgevers zonder dat de opdrachtgever over kan gaan tot het (tussentijdse) beëindigen van de overeenkomst.


Afrekening

Artikel 17 Verrekening en afrekening

Om te voorkomen dat na een eventueel faillissement van de opdrachtgever zijn/haar volledige saldo van de ontvangsten op de kwaliteitsrekening(en) van Het Nederlands Incassokantoor aan de curator moeten worden afgedragen, geldt dat de opdrachtgever aan Het Nederlands Incassokantoor onherroepelijk volmacht heeft verleend om alle aan Het Nederlands Incassokantoor toekomende bedragen voor verdiensten, kosten en verschotten (inclusief btw), zowel opeisbaar als (nog) niet opeisbaar, te verrekenen met de in de dossiers van de opdrachtgever ontvangen gelden, zowel voor als na datum faillissement.

Een expliciete verrekening verklaring door Het Nederlands Incassokantoor is niet noodzakelijk, of wordt geacht steeds voor verrekening te hebben plaatsgevonden.

De administratie van Het Nederlands Incassokantoor geldt als basis voor de berekening van de uitsplitsing van gelden op de kwaliteitsrekening en vormt dwingend bewijs. De volgens deze administratie van Het Nederlands Incassokantoor in elke zaak van de opdrachtgever geboekte of gemaakte verdiensten, kosten en verschotten (inclusief btw) gelden als het aan Het Nederlands Incassokantoor toekomende uitgesplitste deel van de gelden die in elke zaak van de opdrachtgever zijn ontvangen en op de kwaliteitsrekening van Het Nederlands Incassokantoor staan.

De periodiek aan de opdrachtgever toegezonden stand van zaken en/of overzicht(en), maar ook de beschikbaarheid van deze gegevens via Legal Web View of anders, gelden als verklaringen van verrekening van verdiensten, kosten en verschotten (inclusief btw) met de op de kwaliteitsrekening ontvangen gelden.

Tussen partijen geldt dat, zodra de incasso-opdracht is gegeven, deze gegevens voor de opdrachtgever beschikbaar zijn (geweest) via het opdrachtgeversportaal of anders, behoudens tegenbewijs.

De opdrachtgever is onherroepelijk akkoord met de overboeking van de uitgesplitste gelden van de kwaliteitsrekening van Het Nederlands Incassokantoor naar de kantoorrekening van Het Nederlands Incassokantoor.

De opdrachtgever en/of de curator zijn niet gerechtigd om het volledige saldo van de kwaliteitsrekening op te eisen. Slechts het saldo, dat resteert na overboeking volgens lid 6, dient door Het Nederlands Incassokantoor te worden afgedragen.

Betaling

Artikel 18 Betalingstermijn

Betaling van alle door Het Nederlands Incassokantoor gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 19 Gevolgen overschrijding

Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen treedt de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en heeft Het Nederlands Incassokantoor het recht om vanaf de vervaldag, totdat de vordering volledig is betaald, rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het openstaande bedrag.

Daarnaast wordt de opdrachtgever, zodra hij/zij in verzuim is, 15 procent incassokosten (exclusief btw) verschuldigd, die worden berekend over het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 (exclusief btw). Als de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de tarieven van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten” van toepassing.

Ook heeft Het Nederlands Incassokantoor het recht om, na ingebrekestelling, een contractuele boete op te leggen van 15 procent van de openstaande afrekening van Het Nederlands Incassokantoor aan de opdrachtgever, onverminderd de rente als bedoeld in lid 1.

Het Nederlands Incassokantoor is tot slot bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten en incassomaatregelen tegen de opdrachtgever te treffen.

Artikel 20 Verwerking betaling

Iedere betaling van de opdrachtgever strekt, ongeacht aanwijzingen van de opdrachtgever, eerst in mindering op de door de opdrachtgever aan Het Nederlands Incassokantoor verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke- en executiekosten, vervolgens in mindering op de door de opdrachtgever aan Het Nederlands Incassokantoor verschuldigde rente en tot slot op de oudst openstaande vordering.

Het Nederlands Incassokantoor is gerechtigd om openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, om welke reden dan ook, voor de opdrachtgever in bezit heeft.

Artikel 21 Bezwaar

De opdrachtgever kan alleen schriftelijk (per post of elektronisch) en gemotiveerd bezwaar maken. Dit bezwaar dient binnen veertien dagen na de factuurdatum door Het Nederlands Incassokantoor te zijn ontvangen en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting om de factuur op tijd en volledig te betalen.


Verplichtingen en aansprakelijkheden opdrachtgever

Artikel 22 Bevoegd

Door het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever bevoegd te zijn tot het aangaan van een overeenkomst met Het Nederlands Incassokantoor.

Artikel 23 Informatieplicht

De opdrachtgever stelt Het Nederlands Incassokantoor direct in kennis als hij/zij in een lopende zaak een betaling ontvangt, een creditnota verstrekt, goederen retour ontvangt of andere omstandigheden die een verandering van de opdracht tot gevolg kan hebben, zich voordoen.

De opdrachtgever draagt alle voor de incasso-opdracht noodzakelijke bescheiden over aan Het Nederlands Incassokantoor.

Als en voor zover de opdrachtgever na het verstrekken van de incasso-opdracht alsnog stukken van de klant of andere relevante informatie ontvangt, draagt de opdrachtgever deze ook direct over aan Het Nederlands Incassokantoor.

De opdrachtgever dient bij elke opdracht aan te geven of de verzoekende/eisende partij omzetbelasting kan verrekenen. Wordt dit niet aangegeven, dan heeft Het Nederlands Incassokantoor het recht om van de mogelijkheid tot verrekening van de omzetbelasting uit te gaan.

Als de opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in lid 1, heeft Het Nederlands Incassokantoor het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Voor zover dit extra werkzaamheden en/of kosten met zich brengt, komt dit voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor schade en/of kosten die het gevolg zijn van werkzaamheden die Het Nederlands Incassokantoor heeft verricht volgens door de opdrachtgever verstrekte informatie, die later onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

Artikel 24 Geheimhoudingsplicht

De opdrachtgever is verplicht om alle voor een incasso-opdracht door Het Nederlands Incassokantoor aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden bekend te maken.

Artikel 25 Staking eigen incasso

De opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan Het Nederlands Incassokantoor zelf geen incasso- en/of gerechtelijke handelingen meer verrichten voor de overgedragen vordering.

Artikel 26 Aanlevering meerdere opdrachten

Als de opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso wil overdragen, spant hij/zij zich op eerste verzoek van Het Nederlands Incassokantoor in om dit aantal aan te leveren op een (voor computerverwerking) geschikte manier volgens de nadere instructies en richtlijnen van Het Nederlands Incassokantoor.

Aansprakelijkheid Het Nederlands Incassokantoor

Artikel 27 Inspanningsverplichting

Het Nederlands Incassokantoor heeft bij het uitvoeren van haar dienstverlening uitsluitend een inspanningsverplichting. De diensten worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd. Het Nederlands Incassokantoor geeft geen garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook daadwerkelijk zal worden behaald. Het Nederlands Incassokantoor is nooit aansprakelijk voor een incassoresultaat.

De opgedragen werkzaamheden gebeuren volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Het Nederlands Incassokantoor is niet aansprakelijk voor de gevolgen in of buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, die aan haar ter incasso zijn overgedragen. Het Nederlands Incassokantoor is ook niet aansprakelijk voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen zijn genomen.

Het accepteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van opdrachten gebeurt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid van Het Nederlands Incassokantoor. De opdrachtgever vrijwaart Het Nederlands Incassokantoor en stelt haar schadeloos voor alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de opdrachtgever in behandeling nemen van opdrachten.

Artikel 28 Geen opzet en/of grove schuld

Het Nederlands Incassokantoor is, behalve in geval van opzet en/of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van haar medewerkers of van derden, die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.

Artikel 29 Overmacht

Bij overmacht is Het Nederlands Incassokantoor niet aansprakelijk voor schade die daardoor ontstaat. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Het Nederlands Incassokantoor onafhankelijk omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, gevaar voor oorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van Het Nederlands Incassokantoor of dat van door haar ingeschakelde derden.

Bij overmacht heeft Het Nederlands Incassokantoor de keuze om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden. In beide gevallen is Het Nederlands Incassokantoor niet gehouden om in welke vorm dan ook schadevergoeding te voldoen.

Artikel 30 Vermogensschade

Het Nederlands Incassokantoor en haar gerechtsdeurwaarders zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 28, voor verrichte ambtelijke en niet-ambtelijke handelingen nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som voor vermogensschade van haar aansprakelijkheidsverzekering.

Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval, onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Het Nederlands Incassokantoor minus het eigen risico wordt uitgekeerd.

Het Nederlands Incassokantoor accepteert geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.

Persoonsgegevens en geheimhouding

Artikel 31 Persoonsgegevens en geheimhouding

Het Nederlands Incassokantoor verklaart zich voor wat betreft de omgang met persoonsgegevens volledig te gedragen volgens de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij gaat dus op vertrouwelijke en zorgvuldige wijze om met de persoonsgegevens.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens van Het Nederlands Incassokantoor is het voeren van de Gerechtsdeurwaarderspraktijk, waaronder begrepen ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden.

Het Nederlands Incassokantoor is – na ontvangst incasso-opdracht – verwerkingsverantwoordelijke. Het Nederlands Incassokantoor en haar gerechtsdeurwaarders voeren de taken uit binnen een eigen verantwoordingskader op basis van de Gerechtsdeurwaarderswet en diverse geldende verordeningen.

Het Nederlands Incassokantoor verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden, behalve in de gevallen waarin het in het kader van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht noodzakelijk is.

Schakelt Het Nederlands Incassokantoor een derde in om onder haar verantwoordelijkheid persoonsgegevens te verwerken, dan sluit Het Nederlands Incassokantoor met deze derde – indien wettelijk verplicht – een verwerkersovereenkomst, die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen

Slotbepalingen

Artikel 32 Toepasselijk recht

Op alle geschillen tussen Het Nederlands Incassokantoor en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 33 Bevoegde rechter

De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Het Nederlands Incassokantoor en de opdrachtgever.

Artikel 34 Deponering

Deze algemene voorwaarden en het Reglement tarieven zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem. De meest actuele versie
staat ook op de website van Het Nederlands Incassokantoor: www.hetnederlandsincassokantoor.nl

shape
shape

Terugbelverzoek